Aivancity е хибридно училище, изградено около триптиха Изкуствен интелект, Бизнес и Етика. Мисията му е да подготви бъдещи „AIgineers”®, способни да отговорят на многото предизвикателства на икономиката и обществото, свързани с използването на потенциала на данни и изкуствения интелект: завършилите ще бъдат способни да разработват компютърни програми за ускоряване на бизнес представянето и осигуряване на прехода към индустрия 4.0, но и да работят за напредъка на човечеството във всички области, като същевременно гарантират, че етичните правила се развиват в съответствие с техническото и обществено развитие.

Aivancity прие формата на компания, ръководена от мисия, и стана първото висше учебно заведение във Франция, приело този статут. Това е, което aivancity, училище за технологии, бизнес и общество, поставя в основата на своя статут. 

5.0 Кампус за съвременно образование и утрешното общество

Целият кампус е вързан с цялостен градски проект;  От 2025 г. линия 15 южно от Grand Paris Express ще обслужва гара Arcueil-Cachan (връзка RER B).

Сградата на университетския кампус заема 4000 m2 на 4 нива. Училището aivancity е замислено като достъпно и открито място, в сърцето на града. В зората на революцията на изкуствения интелект е важно да се приоритизират обменът, споделянето, срещите и човешките взаимоотношения, при придобиване на нови знания и умения.

 • 4000м2 на 4 нива
 • амфитеатър-арена, AI клиника, библиотека, coworking пространство, зони за релакс
 • +15 стаи за динамично обучение
 • + 30 затворени пространства за групова & индивидуална работа
 • Език на обучение – Френски 

Интернет на нещата (IoT) на френски е много повече от обикновен набор от интелигентни или свързани устройства.

„Умните“ обекти като часовници, телефони, камери, системи за домашна сигурност, автономни превозни средства и дори домакински уреди са свързани и могат да взаимодействат по интегриран начин. Според различни доклади се очаква около 35 милиарда IoT устройства да бъдат използвани в световен мащаб до 2030 г. Докато потребителите използват тези милиарди устройства, за да подобрят качеството си на живот, те не осъзнават, че електрониката, на която разчитат, има изчисления, комуникация, възможности за отчитане и съхранение, които имат отражение върху тяхното използване и събиране на данни.

IoT and Smart Data Bachelor подготвя студентите да овладеят аспектите на хардуера, софтуера и сигурността, свързани с IoT устройствата, както и най-съвременните принципи на анализ на големи данни и програмиране на IoT, киберсигурност и хардуерен дизайн. По-конкретно има за цел:

 • Проектиране, интегриране и внедряване на IoT продукт, система или среда
 • Проектиране на вградени приложения и мобилни и разпределени инфраструктури
 • Проектиране и разработване на многоядрени и хибридни приложения
 • Внедряване и защита на хибридни приложения в интелигентни свързани системи
 • Разбиране на модела за създаване на стойност на интелигентни свързани системи
 • Етични въпроси, свързани с разработването на IoT продукти и управление на данни
 • и др. 

Програмата позволява на студентите, които са завършили успешно да получат:

 • Бакалавърска степен по IoT и интелигентни данни
 • Държавен професионален сертификат, регистриран в RNCP (Национален указател на професионалните сертификати) на ниво 6 (еквивалент на bac+3): „Разработчик на изкуствен интелект“
 • Професионалната сертификация „Azure IoT Developer“, подготовката за която е интегрирана в програмата. Той потвърждава експертните познания на завършилите aivancity. 
 • Език на обучение: Английски
 • Изискване за прием: бакалавърска степен

Изправени пред нарастването на обемите от данни, компании от всякакъв размер и във всички сектори нямат друг избор освен да обмислят и внедрят решения, способни да се справят с предизвикателствата, свързани с тези мега-данни, които се описват като „гориво“ или „черно злато“ защото неговата стойност подхранва цифровата икономика. Освен това значението на данните не е само за икономическия свят. Обществените организации, научните изследвания, неправителствените организации, общностите и интелигентните градове също са засегнати.

MSc Data има за цел не само да овладее целия цикъл на инженеринг на данни (придобиване, архитектура, съхранение, почистване, сортиране, структуриране, защита и анализ), използвайки най-добрите технологии, но и да разбере проблемите, заложени в организациите (решение- оказване на подкрепа, разбиране на бизнес процеси и т.н.), както и техните правни, етични и обществени последици (уважение към личните данни, неутралност, пристрастност, справедливост, разнообразие, прозрачност и т.н.).

Защо тази програма е уникална?

 • Хибридизация между технологични, бизнес и обществени аспекти
 • Един от най-интердисциплинарните преподавателски екипи в Европа
 • Диплома с гаранция за доживотна актуализация©
 • Партньорства с технологични компании, които позволяват на студентите да работят по проблеми от реалния живот от различни сектори като финанси, софтуер, здравеопазване, индустрия, търговия, маркетинг и др.
 • Подготовка за най-добрите професионални сертификати в областта от Microsoft или Amazon
 • Кампус в Качан на 5 минути от Париж с технологични съоръжения на високо ниво
 • Държавен професионален сертификат, регистриран в RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles) на ниво 7 (еквивалентно на Bac+5/6);
 • Професионални сертификати:
  DP200 и DP 201 ИЛИ AWS Certified Cloud Practitione ИЛИ Professional Data Engineer certification de Google Cloud
 • Език на обучение: Френски
 • Изискване за прием: бакалавърска степен

Mагистърската програма за управление на данни на aivancity ни дава възможност да отговорим на възможностите и предизвикателствата, породени от масовите размери на данни във всички сектори на икономическата дейност и всички области на нашето общество.

Aivancity’s MSc Data Management има за цел не само да овладее целия цикъл на управление на данни (придобиване, задържане, почистване, сортиране, защита и анализ), като използва най-добрите инструменти и техники, но и да разбере техните предизвикателства в организациите (подкрепа при вземане на решения, бизнес модели на данни , взаимоотношения клиент/потребител, разбиране на бизнес процеси и т.н.), както и техните правни и етични последици (уважение към личните данни, управление на данните и т.н.).

Защо тази програма е уникална?

 • Професионален стаж с трудов договор за една или две години с платена такса от наемащата компания
 • Диплома с гаранция за доживотно актуализиране©
 • Партньорства с компании, които позволяват на студентите да работят върху реални проблеми от различни сектори като финанси, маркетинг, индустрия, търговия и др.
 • Подготовка за най-добрите професионални сертификати в Microsoft или Amazon
 • Кампус в Качан, на 10 минути от Париж с  технологични съоръжения на високо ниво и изключителна ландшафтна среда.
 • Държавен професионален сертификат, регистриран в RNCP (Националната директория за професионална сертификация) ниво 7 (еквивалент на bac+5)
 • Професионални сертификати: 
  Microsoft Certified: Data Analyst Associate ​OU AWS Certified Data Analytics ​
  Изпит DA-100: Анализиране на данни с Microsoft Power BI ​

Master’s degree in AI and Data Science „Grande Ecole Program“

 • Език на обучение: Английски & Френски
 • Изискване за прием: бакалавърска степен

Уникална по своето позициониране и подход, програмата „Grande Ecole“ на aivancity има за цел да подготви бъдещи AIgineers®1, способни да посрещнат многото предизвикателства пред икономиката и обществото по отношение на използването на потенциала на данните и изкуствения интелект:

Завършилите, ще разработват компютърни програми за ускоряване на бизнес представянето и прехода към индустрия 4.0, но също така и ще работят за напредъка на човечеството във всички области, като същевременно гарантират, че етичните правила се развиват в съответствие с техническите.
Завършилите, ще проектират и разработват интелигентни системи, които допринасят за напредъка на компаниите и развитието на утрешното общество, като същевременно интегрират новите предизвикателства, свързани с коботиката (съвместна роботика или сътрудничество човек/машина).

AI Engineers®, които се обучават и (транс)формират, ще могат да мобилизират хибридни умения и да ръководят мултидисциплинарни групи, за да свържат научните измерения на AI и науката за данни с бизнеса и обществото чрез отворени, съвместни иновации, гъвкаво управление на проекти. 

Професионални сертификати:

 • Година 1: DP-200 Внедряване на решение за данни Azure – Microsoft
 • Година 2: DP-201 Проектиране на решение за данни на Azure и AI-900: Основи на AI на Microsoft Azure или Сертифициран облачен практикуващ в AWS или асоцииран облачен инженер
 • Година 3: AI-100 Проектиране и внедряване на Azure AI решение – Microsoft

Стипендии и финансиране

Като компания с мисия, aivancity е поставила разнообразието и равните възможности в основата на своите цели. Таксите за обучение не трябва да бъдат пречка за продължаване на образованието в частна институция, ако студентите искат да учат в нея. Също така, aivancity, е задължена от Закона за пакта (La Loi PACTE е закон, въведен от правителството на Едуар Филип, предназначен да помогне на френските компании да растат и да преосмислят мястото на бизнеса в обществото), да се ангажира да насърчава социалното многообразие, за да направи програмите си достъпни за всеки кандидат, отговарящ на критериите за подбор на учебното заведение, независимо от  финансовите му възможности. Предлагат се няколко възможности за финансиране:

Стипендии, предоставени от Дарителския фонд aivancity

Дарителският фонд aivancity отпуска до 20 стипендии всяка година за покриване на таксите за обучение по време на целия курс на обучение за студенти в програмата Grande École или бакалавърска степен (с изключение на годината за професионален стаж, платен от наемащата компания ). Тези стипендии са налични за кандидати през 1-вата година на всяка от 2-те програми, и се дават въз основа на социални критерии и на база отлични постижения (академични постижения, извънкласни дейности, резултати от приемния изпит по програмата).

Заявяването за стипендия трябва да бъде направено заедно с кандидатстването, като се предоставят всички подкрепящи документи. Непълни заявления няма да бъдат разглеждани. Не се отпускат частични стипендии.

Финансиране от банковите партньори на aivancity

Всеки студент в aivancity има възможност да изтегли банков кредит на преференциална лихва, който ще покрие всичките му такси за обучение на база разсрочено изплащане в края на обучението.

Платени Стажове
Всички програми са придружени от платени стажове, които помагат за финансирането на обучението. Професионалните стажове са обвързани с трудов договор. 

Гъвкавост при плащане
aivancity се адаптира към вашата платежоспособност: таксите за обучение могат да бъдат платени на три или шест вноски без натрупване на лихви.

Настаняване и Кетъринг

Има няколко варианта за намиране на жилища под наем (студентски общежития, споделени апартаменти, и др).

CROUS Campus в Качан

Студентите от aivancity могат да се възползват от настаняване в двойна стая в кампуса на Crous в Качан. aivancity, като партньор с Crous of Créteil, има запазени 25 стаи с 50 легла. 

ensemble2générations

Сдружение, което предлага съжителство между поколенията, което е безплатно или на по-ниска цена. Принципът? Ще бъдеш настанен в дом за възрастни срещу присъствие, срещу извършени услуги или срещу малък наем.

Кетъринг

В близост до кампуса има 3 заведения за хранене, включително университетския ресторант, който предлага разнообразно меню на атрактивни цени за студентите.

Study Buddy e представител на aivancity в България.

Ние ще ти помогнем да се запишеш за избраната от теб програма и ще ти отговорим на всички въпроси. Свържи се със Study Buddy на info@studybuddy.bg или +359883352571 (телефон, Viber, Whats App).